Contact Us

 

* שדות חובה – אי מתן תשובה, מתן תשובה חלקית לשדות הטופס המצוינים כשדות חובה או אי הסכמה להעברת הנתונים האישיים שלך לא יאפשרו לפטרל ושות' לענות לבקשה. 

□ אני מסכים/מסכימה שהפרטים האישיים אודותיי, אשר נאספו על ידי SELARL (חברה בעירבון מוגבל לשירותים בלתי מסחריים) פטרל ושות' באמצעות טופס זה, יעובדו על מנת לקבל תשובה לבקשתי וליצור אתי קשר – במידת הצורך – כדי לתאם אתי שיחה או התייעצות.

פרטי המידע האישי אודותיך מיועד ל- SELARL פטרל ושות', חברת עורכי דין, ולקבלני המשנה שלה, כמשמעותם בסעיף 28 של ה- RGPD, אשר כפופים בהתאמה להוראות ההגנה הלאומיות והאירופאיות על נתונים בעלי אופי אישי.

הם יישמרו למשך הזמן הדרוש לצורך הטיפול בהם ובמשך שלוש שנים לאחר תום הקשר החוזי או לאחר תום הקשר האחרון.

בהתאם לחוק "מחשוב וחירויות" מה-6 בינואר 1978, גרסה חדשה, ובהתאם ל-RGPD, יש לך זכות לגשת, לשנות, לתקן ולמחוק נתונים אישיים על ידי פנייה לשירות (להשלים) של פטרל ושות', 91 rue du Faubourg St Honoré – 75008 , פריז, תוך פירוט נושא המכתב "זכות חברתית". תוכל להסיר את הסכמתך בכל עת.

את/ה יכול/ה להתנגד לכך שהנתונים שלך יעובדו או ישמשו למטרות מסחריות ויש לך את הזכות להסיר את הנתונים שלך ואת מקום מאגרם.

לקבלת מידע נוסף ביחס לעיבוד הנתונים האישיים שלך, נא עיין/עייני בסעיף "RGPD" במידע המשפט המשפטית של האתר .